Padarysim.lt

Slaptažodžio atstatymas

Padarysim.lt

Jeigu paskyroje ištrynėte el.pašto adresą, Jūs negalėsite atstatyti slaptažodį. Šiuo atveju susisiekite su aptarnavimu.

Padarysim.lt
Vartotojo vardas: iki 15 simbolių. Tik lotyniškom raidėm! *
Jūsų el.paštas: (būtinas registracijos patvirtinimui) *
Slaptažodis: Nuo 5 iki 30 simbolių (raidės,skaičiai,ženklai) *
Pakartoti slaptažodį - būtinai turi sutapti su įvestu aukščiau*
Atsakyk kiek bus sudėjus?
*
Padarysim.lt
Padarysim.lt

Bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos

 

1.ĮŽANGA

1.1.Internetinis trumpalaikių nuotoliu atliekamų darbų portalas www.padarysim.lt (toliau TINKLALAPIS) suteikia Užsakovams, ieškantiems profesionalių paslaugų ir paslaugų teikėjams (toliau FREELANCERIAI), ieškantiems darbų, bendrą erdvę. Kurioje jie randa vieni kitus ir bendrai veikia, kol Užsakovo užsakyta paslauga yra atliekama ir Užsakovas apmoka Freelanceriui už paslaugas.

1.2.Tinklalapį galima naudoti tiktai paslaugoms, aiškiai atitinkančioms sąlygas nurodytas Tinklalapyje www.padarysim.lt . Be išankstinio Administratoriaus sutikimo naudoti Tinklalapį kitoms paslaugoms yra draudžiama ir paaiškėjus tokiam faktui, laikoma grubiu Taisyklių pažeidimu.

1.3.Tinklalapį administruoja UAB Sprendimai paprastai (toliau ADMINISTRATORIUS): įmonės kodas 304251184, adresas Nadruvos 9, Marijampolė, Lietuva.

1.4.Šios Bendrosios Sąlygos įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 dienos.

 

2.SĄVOKOS

2.1.  Toliau yra nurodytos sąvokos bei posakiai naudojami šiose Bendrosiose Sąlygose ir kituose Taisyklių dokumentuose bei prieduose. Kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius), turi žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nėra nurodyta kitaip:

pavyzdžiui „Vartotojo Paskyra“ reiškia asmeninę virtualią paskyrą egzistuojančią Tinklapyje, kurią vartotojas sukuria registruodamasis Naudotoju ir ketindamas naudotis Tinklapio paslaugomis.

„Taisyklės“ -  šis dokumentas ir visi jo priedai (Taisyklių dokumentai).

„Naudotojas“ arba „Jūs“ -  asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu savo vardu, arba asmuo, kuris naudoja Tinklapį juridinio asmens vardu.

„Administratorius“ – Tinklalapio savininkas kaip juridinis arba fizinis asmuo arba asmuo įgaliotas ir veikiantis Tinklalapio savininko vardu

„Naudotojo sutartis“ reiškia Administratoriaus ir Naudotojo sudarytą naudotojo sutartį dėl naudojimosi Tinklapiu tvarkos.

„Naudotojo sukurtas turinys“ - bet koks Naudotojo į Tinklalapį įkeltas turinys, kuris gali būti komentarai ir pastabas, klausimai ir kita informacija, įskaitant Projekto arba Darbo paskelbimą ir atliktų darbų rezultatų pateikimą, bei informacija kurią Naudotojas siunčia, skelbia, įkelia bylų pavidalu, rodo, į kurią nukreipia arba kurią kitokiu būdu padaro viešai ir neviešai prieinama Tinklapyje.

„Užsakovas“ reiškia Naudotoją, kuris suranda Freelancerį per Tinklapį bei perka Freelancerio paslaugas.

„Freelanceris“ reiškia Naudotoją, kuris suranda Užsakovą per Tinklapį bei siūlo ir (ar) suteikia jam paslaugas.

„Komisinis mokestis“ - mokestis už Tinklalapio paslaugas, kurį turi sumokėti Naudotojas. Tinklalapio paslaugos gali apimti:

-Paslaugas už galimybę skelbti, surasti darbus.

-Atsiskaitymo paslaugas.

-Moderavimo paslaugas

-Paskyrų, skelbimų matomumo didinimo ir reklamos paslaugas.

„Freelancerio paslaugos“ - bet kokios paslaugos, kurias Freelanceris teikia Užsakovams.

„Projektas“ – Užsakovo skelbiamas darbo ar darbų aprašymas, kuriuo remiantis Freelanceriai teikia pasiūlymus Užsakovui. Projektas apima ir Užsakovo išreikštas sąlygas, būdus, reikalavimus taikomus Freelancerio atliekamoms paslaugoms Užsakovui.

„Projekto kaina“ - Užsakovo ir Freelancerio sutarta kaina už Darbo atlikimą, įforminama Sandorio sudarymu. Užsakovo ir Freelancerio sutarta ir Sandoryje nurodyta kaina yra su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM, muitus, rinkliavas ir įmokas, jeigu jie taikomi, išskyrus tuos atvejus, kai Sandoryje yra nurodyta kitaip.

„Sandoris“ – tai Užsakovo ir Freelancerio sudarytas susitarimas, kuriuo Freelanceris įsipareigoja atlikti paslaugas Užsakovui, o Užsakovas apmokėti Freelanceriui. Taip pat sandoriu Naudotojas įsipareigoja apmokėti Administratoriui už Tinklalapio teikiamas paslaugas.

„Kreditai“ – tai virtualūs vienetai, kurių kiekvieno nominali vertė yra 1 Eur (vienas Euras), t.y. keitimo santykis yra 1 Kreditas = 1 Euras. Kreditai gali būti naudojami tik apmokėjimams už Freelancerio paslaugas ir už naudojimąsi Tinklapiu ir Tinklapio paslaugomis. Kreditai yra kaupiami atitinkamo Naudotojo Kreditų sąskaitoje.

„Kreditų sąskaita“ reiškia asmeninę virtualią sąskaitą, kuri yra Tinklapyje Naudotojo vardu atidarytos Paskyros dalis ir kurioje apskaitomi ir kaupiami atitinkamo Naudotojo Kreditai.  

„Mokesčiai“ - visi ir bet kokie mokesčiai, kuriuos Naudotojas privalo mokėti Administratoriui už naudojimąsi Tinklapiu ir Tinklapio paslaugomis.

„Privatumo politika“ - taisykles bei reikalavimai, kurios nustato su Tinklapio ir Tinklapio paslaugų naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Naudotojus) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką.

„Konfidenciali informacija“ reiškia viešai neprieinamą informaciją, kurią vienas Naudotojas bet kokia forma (raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitaip) pateikė kitam Naudotojui:

-komercines paslaptis;

-informaciją, susijusią su intelektinės nuosavybės teisėmis, išradimais arba technologijomis;

-informaciją apie Naudotojo veiklą, veiklos planus, strategijas, finansinę būklę, turtą, personalą, sutartis, esamus klientus arba/ir tiekėjus ir kita.;

-informaciją, kurią Naudotojos nurodė, kaip konfidencialią.

 

„Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia visas esamas ar būsimas teises, susijusias su Išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitas intelektinės nuosavybės teises, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje.  

„Išradimas“ reiškia bet kokius patentuotus išradimus ir (ar) naujas ar patobulintas patentabilias idėjas, koncepcijas, procesus, metodus, objektus ir visą su tuo susijusią informaciją, duomenis, programinius kodus, „know-how“ bei visos Intelektinės nuosavybės teisės į juos.  

„Sąskaita“ reiškia, priklausomai nuo teisinių reikalavimų kurie taikomi taikomų Sąskaitą išrašiusiajam asmeniui - PVM sąskaitą faktūrą arba Sąskaitą faktūrą.

„Surenkamoji sąskaita“ reiškia šią mūsų vardu atidarytą banko sąskaitą: sąskaitos Nr. LT854010051003676427, SWIFT AGBLLT2X atidaryta banke „AB DNB bankas“. Surenkamojoje sąskaitoje mes apskaitysime tik tuos pinigus, kurie yra konvertuoti į Kreditus. Surenkamoji sąskaita bus atskirta nuo visų ir bet kurių kitų mūsų sąskaitų.

„Finansinės sąlygos“ reiškia taisykles ir reikalavimus, kurios nustato su Tinklapio ir Tinklapio paslaugų naudojimu susijusias finansines sąlygas (nuostatas).  

 

„Padarysim.lt“ arba „Administratorius“, arba „mes“, arba „mus“, arba „mūsų“ reiškia  UAB „Sprendimai paprastai“, kurios juridinio asmens kodas 304251184, adresas Nadruvos 2, Marijampolė, Lietuva.

„Padarysim.lt paslaugos“ reiškia Tinklapio ir visų teikiamų paslaugų sukūrimą, talpinimą (Tinklapyje), priežiūrą ir palaikymą bei teikimą. Padarysim.lt paslaugos neapima Freelancerio arba kitų trečiųjų šalių paslaugų.

„Anoniminė informacija” reiškia informaciją, kuri nėra siejama su jūsų Asmenine informacija; Anoniminė informacija neleidžia identifikuoti konkrečių asmenų ir yra renkama automatiniu būdu arba sudaroma pasinaudojant Asmenine informacija, bet neįtraukiant duomenų (tokių kaip vardai), kuriais remiantis galima būtų jus identifikuoti.

„Asmeninė informacija“ yra visa ir bet kuri informacija apie Naudotoją, kuri leidžia jį identifikuoti, tokia kaip vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris, taip pat kita su tuo susijusi nevieša informacija.

„Rezervuota suma“ reiškia Projekto arba/ir Darbo kainą.  Ši suma apima ir Komisinį mokestį, kurį turi sumokėti Freelanceris už mūsų paslaugas, rezervuotą Naudotojo Kreditų sąskaitoje.

„Valiuta“ -  atsiskaitymų valiuta, kuri šiuo metu yra Eurai.

„Atsiskaitymo paslauga“ reiškia mechanizmą ir Tinklalapio teikiamas paslaugas dėl kainos (Darbo kainos ir Trumpo darbo kainos) už Freelancerio paslaugas ir Komisinio mokesčio už Tinklapio paslaugas sumokėjimo, nustatytas Finansinėse sąlygose.  

„Tinklapis“ reiškia internetinį tinklapį www.padarysim.lt ir visus su šiuo internetiniu tinklapiu susijusius vidinius tinklapius.

„Tinklapio paslaugos“ reiškia visas ir bet kurias Tinklalapio paslaugas prieinamas per Tinklapį. Tinklapio paslaugos apima paslaugas, įskaitant Atsiskaitymo paslaugų teikimą, susijusias su Užsakovų ir Freelancerių naudojimusi Tinklapiu. Tinklapio paslaugos taip pat apima nuorodų į Trečiųjų asmenų paslaugas teikimą Tinklapyje ir (ar) galimybės naudotis Trečiųjų asmenų paslaugomis sudarymą per Tinklapį ar dėl naudojimosi Tinklapiu, tačiau neapima Trečiųjų asmenų paslaugų, o taip pat ir Freelancerių paslaugų.  

„Tinklapio naudojimo tvarka“ reiškia nustatytas naudojimosi Tinklapiu taisykles ir reikalavimus bei su naudojimusi Tinklapiu susijusias Naudotojo ir Tinklalapio teises ir pareigas.  

„Taisyklės“ reiškia apibrėžtas taisykles ir visus dokumentus, nuostatas, įsipareigojimus, reikalavimus ir instrukcijas, pateiktus Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio.

„Trečiųjų asmenų paslaugos“ reiškia visas trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, nuorodos į kurias yra pateiktos Tinklapyje arba kuriomis naudotis galimybė sudaroma per Tinklapį ar dėl naudojimosi Tinklapiu. Trečiųjų asmenų paslaugos neapima Tinklalapio paslaugų ir Freelancerių paslaugų.

„Lankytojas“ reiškia asmenį, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra Naudotojas.

 

3.BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šios Bendrosios sąlygos yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

3.2. Šių Bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar tokiuose Taisyklių dokumentuose tai yra aiškiai nurodyta, išskyrus kai atitinkamame Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.

3.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, žodžiai, kurie naudojami vienaskaita, taip pat, kur to reikalauja kontekstas, apima ir daugiskaitą, ir atvirkščiai. Taip pat vyriškosios giminės žodžiai, ten kur to reikalauja kontekstas, apima ir moteriškąją giminę, ir atvirkščiai. Žodžiai, apibrėžiantys asmenis, apima juridinius ir fizinius asmenis, o nuorodos į visumą taip pat apima ir atskiras dalis.

3.4. Šiose Bendrosiose sąlygose ar konkrečiame Taisyklių dokumente pateiktos nuorodos į skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas yra nuorodos į dokumento, kuriame tokios nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai šiose Bendrosiose sąlygose ar konkrečiame Taisyklių dokumente naudojami žodžiai „įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.

 

4.TINKLAPIO TAISYKLĖS IR JŲ DOKUMENTAI

4.1. Tinklapyje pateikta informacija, įsipareigojimai, reikalavimai bei instrukcijos ir žemiau nurodyti dokumentai  apibrėžia nuostatas ir sąlygas, kuriomis jūs galite naudotis Tinklapiu, Tinklapio paslaugomis ir kitomis paslaugomis, prieinamomis Tinklapyje:

•Naudotojo sutartis;  

•Privatumo politika;

•Sandorių sąlygos;

•Paslaugų kainoraštis.

 

5.TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS IR TINKAMUMAS

5.1. Bet kuris asmuo prieš tapdamas Naudotoju, turėtų gerai įsivertinti Taisyklių sąlygas ir reikalavimus ir savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas yra jam individualiai priimtinas.

5.2.Jeigu bet kuri Taisyklių sąlyga ir (ar) reikalavimas jums yra nepriimtina, Jūs neturite teisės tapti Naudotoju ir naudotis Tinklapiu ir Tinklapio paslaugomis. Tinklalapis neskatina vartotojų tapti Naudotojais, todėl vartotojai nusprendę tapti Naudotojais, jais tampa išimtinai savo iniciatyva ir patys prisiima riziką dėl to, įskaitant riziką dėl Taisyklių visų nuostatų taikymo jų atžvilgiu pasekmių.

5.3. Bet koks Tinklapio naudojimas, įskaitant prisijungimą prie Tinklapio, buvimą prisijungusiu Tinklapyje, naršymą Tinklapyje, duomenų ir informacijos rinkimą iš Tinklapio, reiškia visų Taisyklių nuostatų pripažinimą ir sutikimą su jomis, jei kitaip nėra numatyta atskirame Taisyklių dokumente. Jei jūs neužsiregistravote Tinklapyje ir nesutinkate su kuria nors iš šių ar kitų Taisyklių nuostatų ir sąlygų, jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Tinklapiu ir (ar) Tinklapio paslaugomis (nepaisant jūsų naudojimosi Tinklapiu ir (ar) Tinklapio paslaugomis nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki naudojimosi Tinklapiu ir (ar) Tinklapio paslaugomis nutraukimo, atžvilgiu, o taip pat iš jų kylančių ir su jais susijusių teisinių santykių atžvilgiu net jeigu jie atsirado po naudojimosi Tinklapiu ir (ar) Tinklapio paslaugomis nutraukimo). Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir Tinklapio paslaugomis, jei jūs negalite sudaryti teisiškai įpareigojančio susitarimo, arba jūsų Paskyra buvo laikinai ar neribotam laikui sustabdyta arba panaikinta.  

5.4. Nei vienas Naudotojas negali pilnai arba iš dalies nukrypti nuo Taisyklių sąlygų taikymo sutartimi, vienašaliu sandoriu ar kitaip, išskyrus jei Taisyklėse aiškiai leidžiama nukrypti nuo konkrečių Taisyklių nuostatų.

6.TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Tinklalapis pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) Taisykles ar bet kurią jų dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją neįspėjęs jūsų iš anksto, tačiau Tinklalapis praneš apie Taisyklių sąlygų pakeitimus savo nuožiūra paskelbdamas juos Tinklapyje arba elektroniniu laišku.

 

6.2.Pakoreguotos Taisyklės (arba bet kuri jų dalis) laikomos galiojančiomis ir taikytinomis nuo jų paskelbimo Tinklapyje momento, išskyrus, kai jose nurodyta kitaip.

6.3.Tinklalapis nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar neigiamą poveikį, kurį patyrėte jūs ar trečiasis asmuo dėl nežinojimo apie Taisyklių pakeitimus.

6.4.Jeigu po Taisyklių pakeitimų jūs nesutinkate su šias pakeitimais, galite nutraukti naudojimąsi Tinklapiu. Jeigu toliau naudositės Tinklalapiu ir jo paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su atitinkamais Taisyklių pakeitimais.

6.3.Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių dokumento redakciją, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip.

6.4. Tinklalapis pasilieka sau teisę, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

7.PRANEŠIMAI

7.1.Jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip, Tinklalapis bendraus su jumis elektroniniu paštu ir (arba) pateikiant pranešimus pačiame Tinklapyje. Laikoma, kad Jums pranešimas pateiktas ir Jūs pranešimą gavote tada, kai Tinklalapis jį išsiuntė  Jūsų elektroninio pašto adresu, kurį pateikėte Tinklapyje savo Paskyroje, arba kai toks pranešimas patalpintas Tinklapyje.

7.2.Jūs privalote atnaujinti elektroninio pašto adresą jam pasikeitus ir reguliariai tikrinti pranešimus Tinklapyje.  

7.3.Visi Tinklalapiui adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą.

Laiškus siųsti šiais kontaktais: Raskilų 2, SB Dituva, Derceklių km., Klaipėdos raj., Lietuva.

Elektroninius laiškus siųsti adresu info@padarysim.lt. Tokie pranešimai Tinklalapiui įsigalioja nuo gavimo momento.

8.TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės nuostatos, įskaitant Europos Sąjungos teisės nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams ir iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo ir atsisakymo) Lietuvos Respublikos teisė ir Taisyklės yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

8.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UAB „Sprendimai paprastai“  buveinės vietą, išskyrus, kai Taisyklų dokumente nurodyta kitaip. Tokiu atveju, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas konkrečia Taisyklių nustatyta tvarka.

8.3. Jei ginčas kyla tarp vieno ar kelių Naudotojų dėl Paslaugų atlikimo, toks ginčas turi būti sprendžiamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Siekiant išvengti abejonių, tokio ginčo atveju Tinklalapis nėra atsakingas ir nebus laikomas atsakingu už bet kokio pobūdžio reikalavimus, pretenzijas, žalą ir (ar) nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius, šių Bendrųjų sąlygų sudarymo metu žinomus ir nežinomus), atsiradusius iš tokio ginčo arba susijusius su juo, ir Naudotojas atsisako su tuo susijusių savo reikalavimų ir pretenzijų į Tinklalapį, jeigu jų būtų ar atsirastų.

9.KITA

9.1Jeigu kuri nors Taisyklių dokumento nuostata prieštarauja teisės aktams, arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo Taisyklių dokumento nuostatų. Tokiu atveju ji Tinklalapio nedelsiant bus pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir atitinkamo Taisyklių dokumento tikslą.

9.2Jūs neturite teisės perleisti jokių pagal Taisykles kylančių savo teisių ir pareigų ir (ar) susijusių su taisyklėmis jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto Tinklalapio sutikimo. Tinklalapis turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisykles be papildomo sutikimo (ši nuostata laikoma jūsų pakankamu sutikimu) bet kokiam juridiniam asmeniui, su kuriuo Tinklalapis susijungia arba kuris įsigyja Tinklalapį. Tokio perdavimo atveju, šios Taisyklių dokumentų nuostatos bus privalomos Tinklalapio teisių perėmėjams. Bet koks kitas šiose Taisyklėse nenumatytas teisių perleidimas yra niekinis ir laikomas šių Taisyklių pažeidimu.

10.KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UAB „Sprendimai paprastai“

Adresas korespondencijai: Raskilų 2, SB Dituva, Derceklių km., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Telefonas: +370 683 11425

El.paštas: info@padarysim.lt

 

Autorius

Admin

Administruojų šį portalą

Komentarai (0)

Info

Komentuoti gali tiktai registruoti vartotojai
Registruotis