Padarysim.lt

Slaptažodžio atstatymas

Padarysim.lt

Jeigu paskyroje ištrynėte el.pašto adresą, Jūs negalėsite atstatyti slaptažodį. Šiuo atveju susisiekite su aptarnavimu.

Padarysim.lt
Vartotojo vardas: iki 15 simbolių. Tik lotyniškom raidėm! *
Jūsų el.paštas: (būtinas registracijos patvirtinimui) *
Slaptažodis: Nuo 5 iki 30 simbolių (raidės,skaičiai,ženklai) *
Pakartoti slaptažodį - būtinai turi sutapti su įvestu aukščiau*
Atsakyk kiek bus sudėjus?
*
Padarysim.lt
Padarysim.lt

Sandorių sąlygos

Sandorių sąlygos

 

Šios sandorių sąlygos (toliau vadinamos „Sandorių sąlygos“) nustato su Tinklapio ir Tinklapio paslaugų naudojimu susijusias finansines sąlygas (nuostatas).

Šios sandorių sąlygos įsigalioja 2017 m. sausio 01 dieną.

1. SĄVOKOS

1.1. ŠioseSandorių sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai (jeigu Bendrosiose sąlygose nenurodyta kitaip) turi reikšmę apibrėžtą Bendrosiose sąlygose.

2.SANDORIŲ SĄLYGŲ RYŠYS SU TAISYKLĖMIS

2.1. Šios sandorių sąlygos yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Sandorių sąlygos skirtos nustatyti aiškią, saugią ir patogią apmokėjimų už Freelancerio paslaugas ir Tinklapio paslaugas, įskaitant Atsiskaitymo paslaugą, tvarką, siekiant, kad:

•Užsakovams būtų garantija, kad lėšas už atliktas paslaugas išleistų tik tuo atveju, kai paslaugos suteikiamos kokybiškai ir aptartomis su Freelanceriu sąlygomis.

•Freelanceriams būtų tinkamai ir laiku sumokama už Užsakovams suteiktas Freelancerio paslaugas.

•Tinklalapiui būtų tinkamai ir laiku sumokama už Užsakovams ir Freelanceriams suteiktas Tinklapio paslaugas.

3.2.Tinklalapiui, o taip pat kiekvienam Naudotojui yra privalomos Sandorių sąlygos ir kiti Taisyklių dokumentai. Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad jūs perskaitėte ir supratote Sandorių sąlygas ir kitus Taisyklių dokumentus, sutinkate su tuo, kad jie jums yra privalomi, bei įsipareigojate jų laikytis.

3.3. Kai Lankytojas per Tinklapį randa Užsakovą arba Freelancerį ir su juo susitaria dėl Freelancerio paslaugų teikimo, laikoma, kad toks Lankytojas priima Sandorių sąlygų sąlygas, tame tarpe sąlygas dėl Komisinio mokesčio mokėjimo, ir toks Lankytojas turi pareigą sumokėti Tinklalapio Administratoriui atitinkamą Komisinį mokestį bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme (2003 m. gruodžio 9 d.; Nr. IX-1873, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyto dydžio palūkanas nuo minėto Komisinio mokesčio sumos, susidariusios už kiekvieną pradelstą dieną, kai Komisinis mokestis nebuvo sumokėtas Lankytojui vengiant registruotis Tinklapyje ir naudotis Atsiskaitymo paslaugomis. Šios nuostatos tikslas yra reglamentuoti neteisėto naudojimosi Tinklapio paslaugomis pasekmes.

3.4. Teikdami Atsiskaitymo paslaugą mes, kaip tai nustatyta šiose Sandorių sąlygose, veikiame kaip Užsakovo tarpininkas, atliekant paslaugų kainos mokėjimą, ir kaip Freelancerio tarpininkas gaunant iš Užsakovo paslaugų kainos mokėjimą ir atliekant Komisinio mokesčio, kurį turi sumokėti Užsakovas ir/arba Freelanceris, mokėjimą. Jūs sutinkate, kad mūsų, kaip Užsakovo ir Freelancerio tarpininko, veikla, o taip pat kaip kitų Užsakovų ir kitų Freelancerių tarpininko veikla, yra suderinama su jūsų interesais ir jums yra priimtina.

3.5. Sudarydami Sandorio sąlygas, jūs įgaliojate mus atlikti veiksmus, susijusius su Atsiskaitymo paslauga, nurodyta skyriuje „TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRININIS

APIBŪDINIMAS“, ir paskiriate mus jūsų tarpininku. Laikoma, kad tokį įgaliojimą jūs iš naujo patvirtinate kiekvieną kartą, kai jūs pateikiate užklausas (kvietimus teikti pasiūlymus) Frelanceriams dėl Freelancerio paslaugų teikimo, priimate Freelancerių pasiūlymus atlikti paslaugas, sudarote Sandorį, teikiate Freelancerio paslaugas, priimate Freelancerio paslaugų rezultatus, išrašote Sąskaitas arba įsigyjate Kreditus.

3.6.Sudarydami Sandorio sąlygas, jūs įgaliojate mus atlikti veiksmus:

3.6.1.Jums veikiant kaip Užsakovui ir priimant Freelancerio pagal Sandorį atliktas paslaugas, t.y. patvirtinant faktą, kad Freelancerio atliktos paslaugos yra atliktos tinkamai, laikantis Jūsų nurodytų sąlygų, atliktos kokybiškai ir jokių pretenzijų dėl jų Freelanceriui neturite, įsipareigojate priimti sandorio Freelancerio arba Tinklalapio pateiktą Sąskaitą faktūrą arba PVM Sąskaitą faktūrą, atitinkančią Sandoryje numatytas paslaugas ir jų kainą bei atitinkančią Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų nustatytus reikalavimus rekvizitams.

Sąskaitą įsipareigojate priimti arba pateikti reikalavimus pataisymams per tris darbo dienas nuo jos pateikimo Tinklalapyje, Sandorio administravimo dalyje arba Tinklalapio Administratoriaus pateiktą jums elektroniniu paštu nurodytu Jūsų paskyroje.

3.6.2.Jums, veikiant kaip Freelanceriui ir perduodant Užsakovui atliktas paslaugas (jų rezultatą), jūs:

3.6.2.1. Jeigu atstovaujate juridinį asmenį arba esate fizinis asmuo turintis teisę vykdyti komercinę veiklą ir pateikti Sąskaitą faktūrą arba PVM Sąskaitą faktūrą, įsipareigojate pateikti Užsakovui Sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (priklausomai nuo to ar esate PVM mokėtojas).

Sąskaitą faktūrą įsipareigojate pateikiti per 3 (tris) darbo dienais nuo momento, kai Užsakovas priėmė jūsų atliktas paslaugas.

Sąskaitą faktūrą įsipareigojate pateikti Užsakovui per Tinklalapį, Sandorio su Užsakovu administravimo dalyje.

3.6.2.2. Jeigu esate fizinis asmuo, nevykdantis komercinės veiklos, įsipareigojate:

•sudaryti su Tinklalapio Administratoriumi vienkartinę paslaugų teikimo sutartį Sandorio paslaugų apimčiai ir sumai (minusavus Komisinį mokestį).

•Sutarties sudarymo momentu įsipareigojate pateikti jūsų rekvizitus ir asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją.

•Sutinkate, kad Tinklalapio Administratorius išskaičiuos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklausomus išskaityti (nuo išmokamos sumos fiziniam asmeniui) mokesčius ir įmokės į Lietuvos Respublikos biudžetą. Jums bus išmokėta suma apskaičiuota atėmus šiuos mokėtinus į Lietuvos Respublikos biudžetą mokesčius pagal tuo metu galiojančius įstatymus ir norminius aktus.

3.7Jūs sutinkate, kad veikdami kaip jūsų tarpininkas mes neturime jokių kitų specialių įsipareigojimų jums, įskaitant bet kokius įsipareigojimus, susijusius su informavimu, ir jūs sutinkate, kad informavimo tvarka, nustatyta Taisyklių dokumentuose, yra pakankama pilnai ir laiku informuoti jus apie jūsų suteiktų įgaliojimų vykdymą.

3.8. Visi ir bet kurie įgaliojimai ir teisės, suteikti mums šiose Sandorių sąlygose, Naudotojo sutartyje ar kituose Taisyklių dokumentuose, laikomi neatšaukiamais ir, jeigu mes patys neatšauksime jų anksčiau, liks galioti 12 (dvylika) mėnesių po atitinkamai Sandorių sąlygų, Naudotojo sutarties ir kitų Taisyklių dokumentų pasibaigimo.

3.9. Laikoma, kad šių Sandorių sąlygų nuostatos nereiškia:

•mūsų atsakomybės apribojimo ar įsipareigojimo kompensuoti jūsų netekimus, jeigu būtų taikoma mūsų atsakomybė, nurodytų Naudotojo sutartyje ir Taisyklėse, atsisakymo, panaikinimo, sumažinimo ar pakeitimo;

•mūsų paskyrimo jūsų tarpininku bet kuriuo kitu klausimu, kuris nėra tiesiogiai Sandorių sąlygose įskaitant ir dėl Freelancerio paslaugų bei kitų su tuo susijusių klausimų.

 

4. SANDORIŲ SĄLYGŲ IR TINKLAPIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KEITIMAS

4.1. Tinklalapis pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šias Sandorių sąlygas ar bet kurią jų dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją laikydamasi Bendrosiose sąlygose nustatytų taisyklių.

4.2. Tinklalapis pasilieka sau teisę, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

 

5.TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS

5.1Tinklapio paslaugos veikia taip:

 

Bendrosios nuostatos

5.2Naudotojui Tinklalapyje atidaroma virtuali Kreditų sąskaita, kurioje yra kaupiami Kreditai.

5.3Vienas Kreditas prilyginamas vienam Eurui, dėl apskaitos ir administravimo paprastumo.

5.4Užsakovas turi teisę skęlbti Projektus, kuriuose nurodo ieškomą pąslaugą ir priimti atitinkamus Freelancerių pasiūlymus. Užsakovas turi teisę nurodyti preliminarų biudžetą paslaugų atlikimui, kuris nėra privalomas Freelanceriams ir jie turi teisę teikti pasiūlymus nurodydami paslaugų kainas, viršijančias Užsakovo nurodytą preliminarų biudžetą.

Nuostatos, taikomos Paslaugų atveju

5.5Užsakovas privalo elgtis sąžiningai skelbdamas Projektus, t.y. tiktai tokiu atveju, jeigu atitinkamas paslaugas Užsakovas iš tiesų ketina įsigyti ir turi tokią galimybę. Užsakovas turi teisę sudaryti Sandorį tik tuo atveju, jei jis turi pakankamą sumą savo Kreditų sąskaitoje, kad galėtų apmokėti visa sandorio paslaugų kainą.  

5.6Kai Užsakovas ir Freelanceris sudaro Sandorį, sandorio sumą atitinkanti Kreditų suma, bus automatiškai rezervuota iš Užsakovo Kreditų sąskaitos.

5.7Sandorio paslaugos atlikimas gali būti išdalinamas į etapus, su atskiromis sumomis ir atlikimo terminu.

5.8Kai Freelanceris pilnai atliko Sandorio paslaugą arba atskirą Sandorio etapą ir pateikia Užsakovui paslaugos atlikimo rezultatą (toliau Rezultatas), patalpindamas jį Sandorio administravimo dalyje, Užsakovas privalo priimti rezultatą arba atmesti, pateikdamas motyvuotas pastabas apie rezultato kokybės trūkumus Tinklapio naudojimo tvarkoje ar kituose Taisyklių dokumentuose nustatytu terminu bei tvarka. Užsakovui draudžiama naudoti rezultatą, kol jis jo nepriėmė, išskyrus kai ir kiek tas rezultatas naudojamas ginčo su Freelanceriu sprendimo procedūrose.

5.9Jeigu Užsakovas neatmeta pateikto rezultato arba atmeta rezultatą, bet nustatyta tvarka nepateikia motyvuotų pastabų apie Freelancerio paslaugų ir (arba) rezultato kokybės trūkumus, bei  Užsakovas ir (arba) Freelanceris neinformuoja Tinklalapio apie ginčo dėl paslaugų inicijavimą ir tęsimą teismuose ar arbitraže ar nepateikia įtikinamų įrodymų apie tai prieš tai, kai Atsiskaitymo paslauga Tinklalapyje yra užbaigta, tuomet bus laikoma, kad rezultatą Užsakovas priėmė. Tuo atveju kai Užsakovas, atmesdamas rezultatą, nepateikia motyvuotų pastabų apie Freelancerio paslaugų ir (arba) rezultato kokybės trūkumus Tinklapio naudojimo tvarkoje ar kituose Taisyklių dokumentuose nustatytu laiku ir tvarka, mes taip pat turime teisę savo nuožiūra reikalauti iš Užsakovo pateikti motyvus nepriimti rezultato ir (arba) patvirtinti nurodymą sumokėti už Freelancerio paslaugą, kaip nurodyta 5.7.1 punkte.

5.10Laikoma, kad be kitų nurodymų Užsakovas ar Freelanceris mums taip pat pateikė šiuos nurodymus:

5.10.1Užsakovo atliktas paslaugų rezultato priėmimas, įskaitant, kai yra laikoma, kad Užsakovas priėmė rezultatą kaip nurodyta 5.6 punkte, reiškia neatšaukiamą Užsakovo nurodymą Tinklalapiui sumokėti Rezervuotą sumą Freelanceriui;

5.10.2Freelancerio atliekamas Sandorio paslaugos arba jo atskiro etapo paslaugos pateikimas Užsakovui, kaip tai aprašyta aukščiau 5.5 punkte, reiškia neatšaukiamą Freelancerio nurodymą Tinklalapiui gauti iš Užsakovo Rezervuotos sumos apmokėjimą, kai Užsakovas priims rezultatą. Taip pat Freelancerio veiksmai, nustatyti aukščiau išdėstytoje dalyje, taip pat reiškia neatšaukiamą Freelancerio nurodymą Tinklalapiui, vykdant Rezervuotos sumos iš Užsakovo mokėjimą Freelanceriui, nuskaičiuoti (nusirašyti) Komisinio mokesčio, kurį turi sumokėti Freelanceris, sumą iš Rezervuotos sumos, bei nuskaičiuoti (nusirašyti) 3.6.2.2 punkte nurodytus mokesčius mokamus LR valstybės institucijoms (jeigu Freelanceris veikia kaip fizinis asmuo o ne komercinę veiklą vykdantis vienetas).

5.11Kai Freelanceris yra pateikęs Užsakovui rezultatą ir Užsakovas yra priėmęs rezultatą arba yra laikoma, kad Užsakovas yra priėmęs rezultatą, ne vėliau kaip per kitas 14 (keturiolika) dienų Užsakovo ir Freelancerio nurodymai bus automatiškai įvykdyti: Rezervuotos sumos dydžiu sumažinant Kreditų sumą Užsakovo Kreditų sąskaitoje ir tuo pat metu Rezervuotos sumos dydžiu padidinant Kreditų sumą Freelancerio Kreditų sąskaitoje, nuskaičiuojant 5.7.2 punkte nurodytas išskaičiuotinas sumas (už paslaugas ir mokesčius valstybei).

 

5.12Atveju, kai Freelanceris nepateikia rezultato iki Sandoryje nurodyto termino pabaigos, laikoma, kad paslauga nebuvo atlikta ir Sandoris neįvykdytas. Tad Rezervuotos sumos rezervacija automatiškai panaikinama, o Užsakovas turi teisę be jokių apribojimų (susijusių su rezervacija) naudoti Kreditų sumą, atitinkančią Sandorio, kuri anksčiau buvo rezervuota kaip Rezervuota suma;

5.13Atveju, kai Freelanceris atlieka paslaugą ir pateikia paslaugos rezultatą Užsakovui patalpindamas jį Sandorio administravimo dalyje, bet Užsakovas atmeta rezultatą ir pateikia motyvuotas pastabas dėl Freelancerio paslaugų ir/ arba rezultato kokybės trūkumų Tinklapio naudojimo tvarkoje ar kituose Taisyklių dokumentuose nurodytu terminu ir tvarka, tada jeigu:

5.13.1Freelanceris sutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu ir apie tai informuoja Tinklalapį, bet neištaiso rezultatų iki Užsakovo ir Freelancerio sutarto naujo galutinio termino pabaigos;

arba nei sutinka, nei nesutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu per 7 (septynias) dienas nuo to momento, kai Užsakovas atmetė rezultatą;

arba nesutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu, bet per 7 (septynias) dienas nuo to momento, kai Užsakovas atmetė rezultatą neinicijuoja ginčo dėl Sandorio ginčo išsprendimo naudojantis Tinklalapio ginčų sprendimo (Moderavimo) paslauga ir neinformuoja Tinklalapį apie sėkmingą ginčo Sandorio inicijavimą ir tęsimą teismuose ar arbitraže, arba nepateikia Tinklalapiui įtikinamų įrodymų apie tai,

tuomet Rezervuotos sumos rezervacija panaikinama ir Užsakovas turi teisę be jokių apribojimų (susijusių su rezervacija) naudoti Kreditų sumą, atitinkančią Sandorio kainą, kuri anksčiau buvo rezervuota kaip Rezervuota suma;

5.13.2Freelanceris per 7 (septynias) dienas nuo to momento, kai Užsakovas atmetė rezultatą, nesutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu ir informuoja dėl to Tinklalapį ir inicijuoja ginčo, susijusio su Sandoriu, sprendimą naudojantis Tinklalapio ginčų sprendimo (Moderavimo) paslauga arba informuoja Tinklalapį apie sėkmingą ginčo, susijusio su Sandoriu, inicijavimą ir tęsimą teisme ar arbitraže ir pateikia įtikinamus įrodymus  apie tai, tuomet Tinklalapis laikys Rezervuotą sumą rezervuota iki to laiko, kol ginčą išspręs Tinklalapis arba šalys pateiks Tinklalapiui galutinį ir įpareigojantį teismo ar arbitražo sprendimą arba sutartį dėl taikaus ginčo išsprendimo, išskyrus, jeigu kitose Sandorių sąlygų nuostatose yra kitokios taisyklės dėl rezervacijos palikimo;

5.13.3Freelanceris sutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu ir ištaiso rezultatus iki Užsakovo ir Freelancerio sutarto naujo galutinio termino pabaigos, Freelanceris privalo pateikti Užsakovui ištaisytus rezultatus, patalpinant Sandorio administravimo dalyje;

5.13.4Freelanceris sutinka su Užsakovo atliktu rezultato atmetimu ir Freelanceris bei Užsakovas susitaria sumažinti Sandorio kainą ir Freelanceris dėl to informuoja Tinklalapį ir pateikia įtikinamus įrodymus apie tai per 5 (penkias) dienas nuo to momento, kai Užsakovas atmetė rezultatą, tuomet Tinklalapis Sandorio arba atitinkamai jo etapo kainą sumoka ir tuo pačiu Rezervuotos sumos rezervaciją panaikina arba palieka pagal Užsakovo ir Freelancerio susitarimą;

5.13.5tais atvejais, kurie nėra aptarti aukščiau išdėstytose, Tinklalapis neprivalo laikyti rezervuota Rezervuotą sumą ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo to momento, kai Užsakovas atmetė rezultatą, ir turi teisę savo nuožiūra panaikinti rezervaciją ar sumokėti Rezervuotą sumą Freelanceriui, jeigu kitur Taisyklėse atitinkami klausimai nereglamentuojami kitaip;

5.14tuo atveju, kai Freelanceris atlieka paslaugą ir pateikia paslaugos rezultatą patalpindamas jį Sandorio administravimo dalyje, ir Užsakovas nei atmeta rezultatą, nei pateikia motyvuotas pastabas apie Freelancerio paslaugos ir (arba) rezultato kokybės trūkumus Tinklapio naudojimo tvarkoje ar kituose Taisyklių dokumentuose nurodytu terminu ir tvarka, bet viena iš šalių arba abi šalys informuoja Tinklalapį apie ginčo dėl Sandorio sėkmingą inicijavimą ir tęsimą teismuose ar arbitraže ir pateikia įtikinamus įrodymus apie tai iki to laiko, kol Tinklalapis užbaigs Atsiskaitymo paslaugą, tuomet Tinklalapis turi laikyti rezervuota Rezervuotą sumą iki to laiko, kol šalys pateiks Tinklalapiui galutinį ir įpareigojantį teismo ar arbitražinio teismo sprendimą ar susitarimą dėl taikaus ginčo išsprendimo, išskyrus, jeigu kitose Sandorių sąlygų nuostatose yra kitokios taisyklės dėl rezervacijos palikimo;

5.15Įrodymas apie pradėtą ir tebevykstantį ginčą tarp šalių privalo aiškiai nurodyti, kad ginčas yra perduotas spręsti teismui arba arbitražui. Tinklalapisb turi teisę nuspręsti, ar pateikti įrodymai yra pakankami ir (ar) įtikinami šių Sandorių sąlygų ar kitų Taisyklių dokumentų nuostatų vykdymo tikslais;  

5.16Per visą šalių ginčo teisme ar arbitraže nagrinėjimo laikotarpį, Tinklalapis turi teisę reikalauti šalių pateikti įtikinamus įrodymus apie ginčo nagrinėjimo eigą, įskaitant bet kokius su tuo susijusius dokumentus, ir ginčo šalys privalo tokius įrodymus pateikti. Jei Užsakovas nepateikia atitinkamų įrodymų, Tinklalapis turi teisę sumokėti Rezervuotą sumą Freelanceriui. Jeigu  Freelanceris nepateikia atitinkamų įrodymų, Tinklalapis turi teisę atšaukti Rezervuotos sumos rezervaciją;

5.17Jeigu ginčo byloje šalys nepateikia Tinklalapiui galutinio ir įpareigojančio teismo ar arbitražo sprendimo ir nepateikia sutarties dėl taikaus ginčo išsprendimo per 1 (vienerius) metus nuo Sandorio, dėl kurio atsirado ginčas, galutinio atlikimo termino pasibaigimo momento, Tinklalapis turi teisę savo nuožiūra atlikti vieną iš veiksmų:

•paskirstyti Rezervuotą sumą Šalims, įskaitant visą ją paskirti tik vienai kuriai nors Šaliai arba padalyti tarp Šalių bet kokiomis proporcijomis;

•palikti Rezervuotą sumą rezervuota iki tol, kol Šalių ginčas nebus galutinai išspręstas;

•pasiimti Rezervuotą sumą savo nuosavybėn.

 

6.FREELANCERIO PASLAUGŲ KAINA

6.1Paslaugos kaina, nurodyta Sandoryje, laikoma galutine kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti už Freelancerio paslaugas, ir laikoma, kad į šią kainą įskaičiuoti visi ir bet kurie mokesčiai (įskaitant PVM), muitai, rinkliavos ir įmokos, susijusios su F preelancerio aslaugų kaina, jei jie yra taikomi.

6.26.1 punkto nuostata neatleidžia ir neturi būti aiškinama kaip atleidimas nuo Freelancerio prievolės sumokėti Komisinį mokestį, kurį turi sumokėti Freelanceris.

 

7.ATSISKAITYMŲ BAIGTUMAS

7.1Visi ir bet kurie mokėjimai, atlikti naudojant Atsiskaitymo paslaugą, laikomi galutiniais ir negali būti sugrąžinti, išskyrus tuos atvejus, kai mes randame klaidingus ar besidubliuojančius atsiskaitymus – tokiais atvejais mes pasiliekame teisę savo ir (arba) kitos Sandorio šalies vardu reikalauti iš jūsų sumokėtų sumų grąžinimo, ir jūs įsipareigojate tokias sumas grąžinti mums ir (arba) kitai šaliai. Jūs sutinkate, kad mes ir (arba) kita šalis turime teisę gauti iš jūsų nurodytas sumas ir dėl to mes turime teisę nusirašyti jas iš jūsų Kreditų sąskaitos, sumažinti jums ateityje mokėtinas sumas ar gauti jas kitomis teisėtomis priemonėmis. Pagrįstų ir teisėtų reikalavimų grąžinti gautas sumas nevykdymas yra pakankama priežastis nutraukti jūsų dalyvavimą Tinklapyje.

7.210.2. Visi ir bet kurie Mokesčiai, įskaitant Komisinius mokesčius, kuriuos mes surenkame, nėra grąžinami, nepriklausomai nuo to, kad ginčų nagrinėjimo institucija nustato, kad Freelancerio paslauga nebuvo suteikta, buvo suteikta netinkamai ir (ar) ne laiku ar kad Freelancerio paslauga ar jos rezultatas buvo su trūkumais. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad aukščiau išdėstyta nuostata yra teisinga, protinga ir sąžininga, kadangi Freelancerio paslaugos kokybė nepriklauso nuo Tinklapio ar Tinklapio paslaugų suteikimo. Nepaisant to, kas aukščiau išdėstyta, mes pasiliekame teisę akivaizdžių klaidų atvejais mūsų nuožiūra grąžinti jūsų sumokėtus Mokesčius.

 

8.ATSISKAITYMO OPERACIJOS IR SĄSKAITŲ IŠRAŠYMAS BEI PATEIKIMAS

8.1Tiktai Kreditai gali būti naudojami atliekant atsiskaitymo operacijas už Freelancerio paslaugas ir Tinklapio paslaugas, išskyrus atvejus, kai skyriuje „MOKESČIAI“ ar kitose šių Sandorių sąlygų nuostatose numatyta kitaip.

8.2Užsakovas ir Freelanceris Sandorio registravimo metu susitaria arba Užsakovas skelbdamas Projektą nurodo, ar reikalauja gauti sąskaitą Sandorio kainos sumai. Sąskaita pateikiama Užsakovui Sandorio administravimo dalyje (arba Tinklalapio Administratorius pateikia elektroniniu paštu). Užsakovas privalo priimti pateiktą Sąskaitą arba ją atmesti, nurodydamas motyvuotas pastabas. Jei Užsakovas nepatvirtina Sąskaitos ir jos motyvuotai neatmeta, tai laikoma, kad Užsakovas priėmė Sąskaitą. Kiti reikalavimai dėl Freelancerio Sąskaitų išrašymo Užsakovui gali būti nurodyti Taisyklėse ir jų dokumentuose.

8.3Tinklalapis ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos išrašys Užsakovui Sąskaitą visiems atsiskaitymams už Mokesčius, atliktiems per praėjusį mėnesį. Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tinklalapis išrašys Freelancerio pageidavimu Sąskaitą visiems atsiskaitymams už Komisinį mokestį, kurį turi sumokėti Freelanceris, ir už kitus Mokesčius, atliktiems per praėjusį mėnesį.

 

9.APSKAITA, DEKLARAVIMAS IR MOKESČIŲ, MUITŲ, RINKLIAVŲ IR ĮMOKŲ MOKĖJIMAS

9.1Naudotojas yra atsakingas už mokesčių, muitų, rinkliavų ir įmokų, kuriuos atitinkamas Naudotojas privalo apskaityti, deklaruoti ar mokėti, apskaitą, deklaravimą bei mokėjimą. Mes nesame atsakingi už mokesčių, muitų, rinkliavų ir įmokų, kuriuos atitinkamas Naudotojas privalo apskaityti, deklaruoti ar mokėti, apskaitą, deklaravimą bei mokėjimą, išskyrus, jeigu tokia pareiga yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės imperatyviomis nuostatomis.

9.2Naudotojas privalo sumokėti visas ir bet kokias rinkliavas ir įmokas (jei tokių yra), susijusias su jo mokėjimais, atliktais į Surenkamąją sąskaitą, pinigų konvertavimu į Kreditus, kurie yra apskaityti Naudotojo Kreditų sąskaitoje, ir Kreditų, kurie yra apskaityti Naudotojo Kreditų sąskaitoje, konvertavimu į pinigus. Tokiu atveju, kai Tinklalapis sumokėjo bet kokią rinkliavą ir (ar) įmoką, susijusią su Naudotojo mokėjimais į Surenkamąją sąskaitą, pinigų konvertavimu į Kreditus, kurie yra apskaitomi Naudotojo Kreditų sąskaitoje, ir Kreditų, kurie yra apskaitomi Naudotojo Kreditų sąskaitoje, konvertavimu į pinigus, Naudotojas privalo nedelsiant atlyginti Tinklalapiui visas su tuo susijusias išlaidas.

 

10.GINČŲ SPRENDIMAI IR POVEIKIS

10.1Bet kokio ginčo tarp Užsakovo ir Freelancerio atveju mes turime teisę savo nuožiūra be atskiro įspėjimo jums:

•sustabdyti, atidėti arba pavėlinti Atsiskaitymo paslaugos teikimą ir Užsakovo ir (ar) Freelancerio nurodymo, susijusio su atsiskaitymo klausimais, aptartais „TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS“ skyriuose, vykdymą ir(arba) tęsti Rezervuotos sumos laikymą rezervuota iki tol, kol kompetentinga ginčų sprendimo institucija priims galutinį, įpareigojantį ir įvykdomą sprendimą ir, jeigu tai nėra Lietuvos Respublikos teismas, kompetentingas teismas šį sprendimą pripažins ir leis vykdyti Lietuvos Respublikoje,

ir (arba)

•mes galime suteikti Atsiskaitymo paslaugas ir vykdyti Užsakovo ir (ar) Freelancerio nurodymą, susijusį su atsiskaitymo klausimais, aptartais 6 skyriuje „TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS“, nelaukdami galutinio ir įpareigojančio įvykdomo sprendimo, kurį turi priimti kompetentinga ginčų sprendimo institucija ir (ar), jeigu tai nėra Lietuvos Respublikos teismas, pripažinimo ir leidimo vykdyti sprendimą Lietuvos Respublikoje, kurį turi priimti kompetentingas teismas.

 

11.LĖŠOS SURENKAMOJOJE SĄSKAITOJE IR KREDITAI

11.1Pagal Finansinėms sąlygoms taikytiną teisę mes nesame ir šiuo metu neketiname tapti kredito įstaiga, elektroninių pinigų įstaiga ar mokėjimo įstaiga. Lėšos Surenkamojoje sąskaitoje nėra apdraustos.

11.2Užsakovai gali įsigyti Kreditų santykiu 1Kreditas = 1Euras įmokėdami į Surenkamąją sąskaitą Eurais. Kiekvienas ir bet kuris Užsakovo atliktas pinigų mokėjimas į Surenkamąją sąskaitą turi būti atliekamas naudojant bankų ir (ar) kitų kredito institucijų mokėjimo paslaugas, PayPal ar Paysera.

11.3Jūs atsisakote bet kokių teisių gauti bet kokias palūkanas ar kitokį uždarbį, susijusį su pinigais, sumokėtais į Surenkamąją sąskaitą, ir Kreditais, sukauptais jūsų Kreditų sąskaitoje. Ši nuostata netrukdo ir neapriboja mūsų ir mes turime teisę gauti ir pasilikti palūkanas ir bet kokius kitus uždarbius nuo lėšų, kurias Užsakovai sumokėjo į Surenkamąją sąskaitą, ir šias lėšas naudoti,  valdyti ar disponuoti šiomis lėšomis bet kuriuo kitu būdu, kurį mes laikome tinkamu, įskaitant lėšų panaudojimą Komisinio mokesčio ėmimui ir nuskaičiavimui, o taip pat bankinių ir mokėjimo rinkliavų ir įmokų ar rinkliavų ir įmokų, susijusių su kitomis finansinėmis paslaugomis, susijusiomis su Surenkamąja sąskaita, apmokėjimui. Mes esame Užsakovų mums į Surenkamąją sąskaitą sumokėtų pinigų savininkai ir turime teisę naudoti šiuos pinigus bet kokiems tikslams, įskaitant Kreditų iš Užsakovų ir Freelancerių išpirkimui.

11.4Jūs galite naudoti savo Kreditus tik apmokėjimui už Freelancerio paslaugas ir Tinklapio paslaugas arba jūs galite pareikalauti mūsų juos išpirkti. Kreditai gali būti naudojami Tinklapyje ir niekur kitur. Kreditai negali būti pervesti iš vieno asmens kitam, išskyrus pervedimą iš Užsakovo Freelanceriui už Freelancerio paslaugos vykdymą, kaip nustatyta skyriuje „TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS“.

11.5Mes turime teisę atlikti Kreditų rezervavimą kai jūs samdote Freelancerį suteikti Freelancerio paslaugą, susijusią su Sandoriu. Mes panaikinsime rezervaciją arba sumažinsime jūsų Kreditų sąskaitą atitinkama suma šiose Finansinėse sąlygose nustatyta tvarka.

11.6Kreditų rezervavimas apima draudimą atitinkamai Užsakovui arba Freelanceriui disponuoti rezervuota Kreditų suma, įskaitant sustabdymą teisės naudoti juos kito Sandorio apmokėjimui ir (ar) kitų Mokesčių apmokėjimui ir reikalauti šiuos Kreditus išpirkti. Rezervuotos Kreditų sumos negali būti rezervuojamos antrą ir bet kurį paskesnį kartą.

 

12.IŠPIRKIMAS

12.1 Mes garantuojame, kad pagal jūsų reikalavimą mes išpirksime jūsų turimus Kreditus, t.y. Kreditus, kurie liko arba susikaupė jūsų Kreditų sąskaitoje, konvertuojant juos į Eur santykiu 1Kreditas = 1Euras ir sumokant atitinkamą sumą jums, atsižvelgiant į toliau šiame punkte nustatytas sąlygas:

12.2Kreditai bus išperkami Naudotojui pareikalavus tuo atveju, kai prašoma suma yra pakankama pilnai padengti visas su atitinkamu išpirkimu susijusias rinkliavas ir įmokas už mokėjimo paslaugas, suteikiamas atitinkamų bankų ir (ar) kitų atitinkamų mokėjimo įstaigų. Tuo atveju, jei prašoma iš Kreditų į Valiutą konvertuoti suma yra nepakankama pilnai padengti tokias rinkliavas ir įmokas, Kreditai nebus išpirkti.

12.3Kreditai bus išpirkti konvertuojant juos į Eur nominalia verte 1 Eur (vienas Euras) už 1 (vieną) Kreditą. Nepaisant to, mes turime teisę iš jūsų konvertuojamos sumos pilnai sumokėti rinkliavas ir įmokas už mokėjimo paslaugas, suteiktas atitinkamų bankų ir (ar) kitų atitinkamų mokėjimo įstaigų, susijusias su atitinkamu išpirkimu. Atitinkamos konvertuotos sumos Eurais pervedimo į Naudotojo sąskaitą išlaidos, įskaitant mokesčius, rinkliavas ir įmokas, apmokamos Naudotojo lėšomis – jūs suteikiate mums neatšaukiamą besąlyginį nurodymą šias išlaidas padengti iš Naudotojo lėšų.

12.4Kreditai bus išperkami ir suma Eurais bus atliekamas pervedimas Naudotojui per dvi darbo dienas.  Į ši terminą neįtraukiamas laikotarpis, kurį užtruks lėšoms atsirasti Naudotojo nurodytoje sąskaitoje.

12.5Rezervuoti Kreditai neišperkami.

12.6Jei jūs esate nesumokėjęs Komisinių mokesčių ar kitų Mokesčių, mes paprašysime jūsų sumokėti šiuos mokesčius prieš išpirkimą ir (arba) mes turime teisę sumokėti (nuskaityti) šiuos mokesčius iš jūsų konvertuojamos sumos.

12.7Jei Kreditų išpirkimo metu Naudotojas turi savo sąskaitą pinigų pervedimui kita valiuta, negu Euras, tuomet kredito įstaiga gali iš atitinkamo Naudotojo konvertuojamų pinigų išskaičiuoti valiutos keitimo rinkliavą (įmoką). Atitinkamas Naudotojas apmoka visas ir bet kokias rinkliavas ir įmokas už mokėjimo ir valiutos keitimo operacijas, atliktas kredito įstaigų ir (ar) kiti asmenų, įtrauktų į atitinkamų paslaugų, susijusių su Kreditų išpirkimu, teikimą.

12.8Bet koks išpirkimo reikalavimas turi atitikti sąlygas ir apribojimus, pateiktus šiose Finansinėse sąlygose ar Taisyklėse.

12.9Naudotojai privalo parduoti mums Kreditus (t.y. pareikalauti mūsų juos išpirkti), kurių nenumato naudoti Mokesčiams ir Freelancerio paslaugoms apmokėti per 12 (dvylika) mėnesių nuo jų įsigijimo ar gavimo momento.

 

13.MOKESČIAI

13.1Paprastai Mokesčiai turi būti mokami Kreditais. Jeigu šiose Finansinėse sąlygose nenustatyta Mokesčių sumokėjimo Kreditais tvarka ir konkrečiu atveju nėra galimybės ar yra nepraktiška juos sumokėti Kreditais, tuomet Mokesčių mokėjimai turi būti atliekami naudojantis bankų ir (ar) kitų kredito institucijų mokėjimo paslaugomis, PayPal arba Paysera.

 

13.2Nuostatos, taikomos Komisiniam mokesčiui, kurį turi sumokėti Freelanceris

13.2.1Kiekvienas Freelanceris moka Tinklalapiui Komisinį mokestį.

13.2.2Komisinis mokestis, kurį turi sumokėti Freelanceris, yra procentas nuo Sandorio sumos ir yra nurodytas “Paslaugų kainoraštyje” skelbiamame tinklalapyje.

13.2.3Komisinis mokestis mokamas skyriuje „TINKLAPIO PASLAUGŲ VEIKIMO PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS“ aprašyta tvarka.

13.2.4Jeigu Užsakovas nesinaudoja Atsiskaitymo paslauga atlikti mokėjimą Freelanceriui už pastarojo suteiktą Freelancerio paslaugą, ir Freelanceris nemoka Komisinių mokesčių kokiu nors kitu būdu, tuomet Užsakovas ir Freelanceris sutinka, kad jie turi solidarią prievolę sumokėti mums už kiekvieną Sandorį didesnę iš toliau nurodytų sumų: (1) 10 (dešimt) Eur, arba (2) sumą visų Komisinių mokesčių, kuriuos mes gautume arba būtume gavę, jei tie patys asmenys būtų naudojęsi Atsiskaitymo paslauga bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme (2003 m. gruodžio 9 d.; Nr. IX-1873, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyto dydžio palūkanas nuo minėtos sumos už kiekvieną dieną, kai Komisinio mokesčio mokėjimas vėlavo dėl aukščiau minėto Atsiskaitymo paslaugos vengimo.

 

13.3Nuostatos, susijusios su ginčo sprendimo mokesčiais

13.3.1Užsakovas ir (ar) Freelanceris, ketinantys naudotis Tinklalapio ginčo sprendimo (moderavimo) paslaugomis su Sandorio atlikimu susijusiam ginčui spręsti, turi Tinklalapiui avansu sumokėti ginčo sprendimo mokestį, kuris yra nurodytas “Paslaugų kainoraštyje” skelbiamame tinklalapyje.

13.3.2Tinklalapis turi teisę savo nuožiūra nuspręsti teikti ar neteikti ginčo sprendimo paslaugas.

13.3.3Išspręsdamas ginčą, Tinklalapis turi teisę paskirstyti šalių išlaidas, susijusias su ginčo sprendimo mokesčiu. Paprastai ginčo sprendimo mokestis yra paskirstomas abiem ginčo šalims atvirkščiai proporcingai Tinklalapio ginčo sprendime priteistoms sumoms. Tinklalapis, pateikdamas savo sprendimą dėl ginčo, turi teisę nedelsdamas nuskaityti atitinkamas sumas nuo ginčo šalių Kreditų sąskaitų ir nedelsdamas atlaisvinti likusius Kreditus, kurie buvo rezervuoti ginčo sprendimo mokesčio paskirstymo tikslu.

13.4Nuostatos, susijusios su narystės mokesčiais - Paprasta narystė neapmokestinama, tačiau Tinklalapis pasilieka teisę pasiūlyti Naudotojams praplėstos narystės paslaugas, kurių kainos nurodytos “Paslaugų kainoraštyje” skelbiamame tinklalapyje

 

13.5PVM susijęs su Mokesčiais

13.5.1Finansinių sąlygų nuostatose aptariamus Mokesčių dydžius nėra įtrauktas PVM, todėl Naudotojas privalo papildomai prie tose nuostatose nurodytų sumų mokėti mums PVM tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos teisę PVM yra taikytinas.

13.5.2Naudotojas privalo Lietuvos Respublikos teisės nurodytais atvejais, o taip pat mums pareikalavus pateikti mums ir (ar) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinkamus ir, jeigu reikalinga, notariuotus, legalizuotus ir (ar) apostilizuotus dokumentus, patvirtinančius Naudotojo kaip PVM mokėtojo statusą ir registraciją, o taip pat kitą informaciją ir duomenis, jeigu jie reikalingi dėl PVM taikymo ar netaikymo klausimų.

 

13.6VALIUTA, JOS KEITIMO KURSO GALIMI SVYRAVIMAI IR BANKINIŲ OPERACIJŲ GALIMI VĖLAVIMAI

13.6.1Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame atsakingi ir neatsakome už valiutų kursų svyravimus, o taip pat už bet kokius banko pavedimų vėlavimus dėl valiutos konvertavimo ar skirtingų šalių bankų ir mokėjimo sistemų sąryšių, ar kitų nuo mūsų nepriklausančių priežasčių.

 

14.ĮSISKOLINIMAS IR JO PADENGIMAS

14.1Jei jūs turite įsiskolinimą mums, jūs įsipareigojate jį per trumpiausią protingą terminą padengti (sumokėti). Jei jūs vėluojate padengti savo įsiskolinimą ir (ar) mes turime išsiieškoti skolą naudodamiesi teisinėmis priemonėmis, jūs taip pat sutinkate sumokėti visas ir bet kokias palūkanas, advokatų atlygį ir kitas išlaidas, kurias mes patiriame išsiieškodami iš jūsų nesumokėtas sumas. Mes turime teisę jūsų skolą išieškoti mūsų pasirinkimu Kreditais arba Eur (Eurais), arba dalį skolos Kreditais ir dalį – Eur (Eurais).

14.2Jei jūs turite įsiskolinimą mums, mes turime teisę atlikti šios skolos įskaitymą su bet kokia mūsų skola jums (jei tokia yra), bet jūs neturite teisės įskaityti mūsų skolos jums (jei tokia yra) su jūsų skola mums.

14.3Jeigu jūs turite įsiskolinimą mums ir (ar) bet kuriam Freelanceriui, mes turime teisę, mūsų pasirinkimu nutraukti arba sustabdyti visus ar kai kuriuos jūsų tolesnius veiksmus Tinklapyje ir (ar) naudojimąsi Tinklapio paslaugomis, ir (ar) turime teisę sulaikyti jūsų Kreditus ir (ar) sustabdyti naudojimąsi jūsų Kreditų sąskaita tol, kol už jūsų atitinkamą įsiskolinimą nebus atsiskaityta, ir (ar) panaudoti jūsų Kreditus jūsų įsiskolinimui padengti. Mes taip pat turime teisę apie jūsų įsiskolinimus pranešti finansų įstaigoms, mokesčių institucijoms, teisėsaugos institucijoms, skolininkų duomenų bazių valdytojams ir skolų išieškojimo subjektams.

 

15.VENGIMAS MOKĖTI KOMISINĮ MOKESTĮ

15.1Mūsų būtina išankstinė sąlyga, kad užregistruoti jus kaip Užsakovą Tinklapyje ir leisti jums naudotis Tinklapio paslaugomis yra ta, kad jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, siekdami tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti Sandorio sudarymo ar naudojimosi Atsiskaitymo paslauga ar Mokesčių mokėjimo.

15.2Mūsų būtina išankstinė sąlyga, kad jus užregistruoti kaip Freelancerį Tinklapyje ir leisti jums naudotis Tinklapio paslaugomis yra ta, kad:

15.2.1jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti Sandorio sudarymo ar naudojimosi Atsiskaitymo paslauga, ar Komisinio mokesčio ar kitų Mokesčių mokėjimo.

15.2.2jūs sutinkate, kad Užsakovas neturi pareigos mokėti jums už su Sandoriu susijusias Freelancerio paslaugas, išskyrus, kai tenkinamos abi šios sąlygos:  

•Freelancerio paslaugos buvo suteiktos remiantis Sandoriu, sudarytu su Užsakovu naudojantis Sandorio sudarymo funkcija, pateikta Tinklapyje.

•atsiskaitymas atliekamas naudojantis Atsiskaitymo paslauga.  

 

16.DRAUDIMAS VENGTI TINKLAPIO PASLAUGŲ

16.1Jūs įsipareigojate nevengti Tinklapio paslaugų. Jūs negalite mėginti teikti ar gauti ir negalite teikti ar gauti Freelancerio paslaugų, atlikti ar gauti mokėjimų ne Tinklapyje ir nesinaudojant Atsiskaitymo paslauga, tais atvejais kai šie veiksmai yra atliekami Užsakovų ar Freelancerių, surastų Tinklapyje, atžvilgiu. Jūs negalite nurodyti Sandoryje ar pranešti Tinklapyje mažesnės, nei faktiškai sutarta, Sandorio kaina.

16.2Kaip Užsakovas ar kaip Freelancerio, jūs įsipareigojate nedelsdamas mums pranešti el. laišku, jeigu jums yra žinoma arba tapo žinoma, kad bet kuris Užsakovas ar Freelanceris mėgina bet kaip išvengti Tinklapio paslaugų.

 

17.ATSISKAITYMAI, ATŠAUKUS FREELANCERIO PASLAUGAS

17.1Kai įsigalioja Užsakovo atliktas Freelancerio paslaugos atšaukimas, Freelanceris turi nedelsdamas sustabdyti Freelancerio paslaugos teikimą, pateikti Užsakovui rezultatą arba tarpinį rezultatą ir turi teisę gauti atitinkamą Sandorio dalį ir, papildomai, protingų išlaidų, kurias Freelanceris patyrė ruošdamasis suteikti Freelancerio paslaugą (tokios Freelancerio išlaidos neturi viršyti likusios Sandorio kainos dalies), atlyginimą. Tuo pačiu, tokiu atveju mes turime teisę į atitinkamą Komisinio mokesčio, kurį turi sumokėti Freelanceris, dalį.

17.2Tokiu atveju, kai įsigalioja Freelancerio atliktas Freelancerio paslaugos atšaukimas, Freelanceris turi nedelsdamas sustabdyti Darbą ir Freelancerio paslaugos teikimą, pateikti Užsakovui rezultatą arba tarpinį rezultatą ir turi teisę gauti atitinkamą Sandorio kainos dalį ir papildomai jeigu Sandoris nutrauktas dėl Užsakovo kaltės, protingų išlaidų, kurias Freelanceris patyrė ruošdamasis suteikti Freelancerio paslaugą (tokios Freelancerio išlaidos neturi viršyti likusios Sandorio kainos dalies), atlyginimą; arba

17.3Tuo pačiu, tokiu atveju mes turime teisę į atitinkamą Komisinio mokesčio, kurį turi sumokėti Freelanceris, dalį.

 

18.TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

18.123.1. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Bendrosiose sąlygose.

 

19.KONTAKTINĖ INFORMACIJA  

UAB „Sprendimai paprastai“

Adresas korespondencijai: Raskilų 2, SB Dituva, Derceklių km., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Telefonas: +370 683 11425

El.paštas: info@padarysim.lt

 

 

Autorius

Admin

Administruojų šį portalą

Komentarai (0)

Info

Komentuoti gali tiktai registruoti vartotojai
Registruotis