Padarysim.lt

Slaptažodžio atstatymas

Padarysim.lt

Jeigu paskyroje ištrynėte el.pašto adresą, Jūs negalėsite atstatyti slaptažodį. Šiuo atveju susisiekite su aptarnavimu.

Padarysim.lt
Vartotojo vardas: iki 15 simbolių. Tik lotyniškom raidėm! *
Jūsų el.paštas: (būtinas registracijos patvirtinimui) *
Slaptažodis: Nuo 5 iki 30 simbolių (raidės,skaičiai,ženklai) *
Pakartoti slaptažodį - būtinai turi sutapti su įvestu aukščiau*
Atsakyk kiek bus sudėjus?
*
Padarysim.lt
Padarysim.lt

Susitarimas su vartotoju

Susitarimas su vartotoju

Susitarimas su vartotoju apibrėžtas  TINKLAPIO TAISYKLĖMIS IR JŲ DOKUMENTAIS, t.y:

- Naudotojo sutartimi  - pateikiama žemiau

- Bendrosiomis sąlygomis - nuoroda į bendrasias sąlygas

- Privatumo politika - nuoroda į privatumo politiką

- Sandorių sąlygomis - nuoroda į sandorių sąlygas

- Paslaugų kainoraščiu - nuoroda į paslaugų kainoraštį

 

NAUDOTOJO SUTARTIS

 

Ši sutartis (toliau - „Naudotojo sutartis“ arba „Sutartis“) nustato Naudotojo ir Tinklalapio teises bei pareigas, susijusias su naudojimusi Tinklapiu, Tinklapio paslaugomis ir kitomis paslaugomis, prieinamomis Tinklapyje.  

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę apibrėžtą “Bendrosiose sąlygose”.

1.2. Registruodamiesi Tinklapyje ir/arba juo naudodamiesi, Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad susipažinote su Taisyklėmis (tame tarpe Naudotojo sutartįmi ir kitais Taisyklių dokumentais) ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Ši Naudotojo sutartis yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

1.4. Tinklalapis pasilieka sau teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Naudotojo sutartį ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją laikydamasi Bendrosiose sąlygose nustatytų taisyklių.

1.5. Tinklalapis pasilieka sau teisę, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio paslaugų dalį.

 

2.VARTOTOJO PASKYRA

2.1. Norint tapti Naudotoju ir gauti prieigą prie Tinklapio paslaugų ir kitų paslaugų, prieinamų Tinklapyje, jūs (vadovaudamiesi Tinklapio naudojimo tvarkos, Privatumo politikos nuostatomis bei kitomis instrukcijomis, prieinamomis Tinklapyje) privalote užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą.

Jūs negalite užregistruoti daugiau nei vieną Paskyrą be Tinklalapio raštiško sutikimo.

Privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius ir nesudaryti sąlygų trečiųjų asmenų piktnaudžiavimui prisijungimo duomenimis.

Naudotojas privalo pranešti Tinklalapiui apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą apie kurį jam tapo žinoma arba įtarimą, kad prisijungimo duomenys galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims.

2.3. Negalite paskyros perduoti trečiajam asmeniui be Tinklalapio raštiško sutikimo. Negalite suteikti teisę tretiesiems asmenims prisijungti prie Paskyros naudojant jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai veikiate juridinio asmens vardu ir tokią teisę naudotis paskyros duomenimis juridinis asmuo suteikia savo darbuotojams.  

2.4. Esate atsakingas už savo Paskyroje pateiktą informaciją, jos tikslumą ir joje arba jos prieiga atliekamus veiksmus.

3.NAUDOJIMASIS TINKLAPIU IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

3.1. Naudodamiesi Tinklapiu turite teisę skelbti savo Naudotojo turinį Tinklapyje.

3.3.Esate pilnai atsakingas už savo turinį, kurį siunčiate, skelbiate, rodote, į kurį pateikiate nuorodas ar kurį kitokiu būdu padarote viešai prieinamu Tinklapyje, ir sutinkate, kad Tinklalapis jokiais atvejais nebus atsakingas už šį turinį. Sutinkate, kad tinklalapis negarantuoja šio turinio konfidecialumo.  

3.3. Patvirtinate, kad jums priklauso visos teisės, susijusios su jūsų skelbiamu Naudotojo turiniu.

3.4.Patvirtinate ir užtikrinate, kad Naudotojo turinio naudojimas pagal šios Sutarties ir Taisyklių reikalavimus ir bet koks teisių į tokį Naudotojo turinį perdavimas Tinklalapiui nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.  

3.5. Sutinkate, kad naudodamiesi Tinklapiu galite būti veikiami kitų asmenų Naudotojo turinio, kuris gali būti netikslus, įžeidžiantis, nepadorus, smerktinas, netinkamas ar neteisėtas. Už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl bet kurio Naudotojo turinio, kuris buvo paskelbtas, siunčiamas, įkeltas, įrašytas, perduotas, rodomas ar bet kaip kitaip pateiktas ar prieinamas naudojant Tinklapį, naudojimo ar poveikio yra išimtinai atsakingas Naudotojas, pateikęs tokį turinį ar juo piktnaudžiavęs. Tinklalapis jokiais atvejais nėra atsakingas dėl nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl tokio Naudotojo turinio.  

3.6. Tinklalapis turi teisę bet kuriuo metu blokuoti prieigą prie individualaus Naudotojo turinio arba ištrinti tokį turinį.

3.7. Sutinkate, kad techniškai neįmanoma nuolat užtikrinti visišką (100 %) Tinklapio prieinamumą ir  Jūs neturėsite teisės pateikti pretenzijų ar reikalavimų dėl Tinklapio prieinamumo ir iš anksto atsisakote atitinkamų reikalavimų, jeigu jų būtų ar atsirastų.

3.8.Tinklalapis pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą dėl priežiūros darbų, nenumatytų įvykių ar aplinkybių, kurių Tinklalapis negali kontroliuoti.  

3.9. Sutinkate, kad Tinklalapis neteiks jokių Jūsų duomenų ir turinio atsarginių kopijų išsaugojimo paslaugų, jeigu nesusitarta kitaip arba nepaskelbta Taisyklėse.

4.SANTYKIAI TARP NAUDOTOJŲ  (UŽSAKOVŲ IR FREELNCERIŲ)

4.1. Tik Tinklapyje užsiregistravę Naudotojai:

•gali Tinklalapyje veikti kaip Užsakovai arba Freelanceriai;

•gali naudotis įvairių Tinklapiu ir jo teikiamomis galimybėmis bei paslaugomis:

4.1.1. Užsakovai:

•gali pateikti darbus (toliau gali būti vadinami Projektais) ir prašyti pateikti pasiūlymus dėl jų atlikimo;

•surasti, pasamdyti Freelancerį;

•administruoti sandorius;

•įvertinti Freelancerį ir su juo atsiskaityti Taisyklėse ir jų dokumentuose nustatyta tvarka;

 

4.1.2. Freelanceriai:

•skelbti ir reklamuoti savo arba atstovaujamo juridinio asmens gebėjimus;

•pateikti atliktų paslaugų pavyzdžius;

•pateiktį atliekamas paslaugas ir paslaugų paketus;

•būti pasamdyti atlikti paslaugas ;

•administruoti sandorius, pateikti sąskaitas už atliktas paslaugas;

•gauti įvertinimus, įvertinti Užsakovą ir gauti užmokestį už paslaugas Taisyklėse ir jų dokumentuose nustatyta tvarka.

4.2.Naudotojai atsako už pasiūlymo pateikimą ar priėmimą, sandorio sudarymą ir tokio sandorio vykdymą.

4.3.Freelanceriui Tinklapyje pateikus pasiūlymą, o Užsakovui pasirinkus Freelancerio pasiūlymą, laikoma, kad Užsakovas sutinka pirkti, o Frelanceris sutinka suteikti paslaugas už priimto pasiūlymo

kainą ir kitomis Taisyklėse ir jos dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir yra sudaromas Sandoris.

4.4. Taisyklių ir jos dokumentuose nurodytos nuostatos yra privalomos ir negali būti pakeistos sandorio sutarties šalių, jei aiškiai nenumatyta kitaip. Siekiant išvengti abejonių, Freelanceris ir Užsakovas turi teisę savo sutarimu keisti tik Specialisto atliekamų paslaugų terminą ir (ar) kainą, atliekant pakeitimus Projekto administravime, kuriame jie, privalo nurodyti naujai sutartą kainą ar (ir) galutinį paslaugų atlikimo terminą.

4.5.Naudotojas (tiek Užsakovas, tiek Specialistas) sutinka, kad nesudarys jokių susitarimų ir nesusitars dėl paslaugų atlikimo sąlygų, prieštaraujančių nurodytoms privalomoms sąlygoms. Bet kokios šalių susitarimo nuostatos, kurios prieštarauja ar keičia privalomas sąlygas, yra niekinės ir negaliojančios, tačiau likusios tokio susitarimo nuostatos yra galiojančios ir privalomos.

4.6.Sandorio šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė yra nustatyti Taisyklėse ir jų dokumentuose. Jei kuri nors Paslaugų sutarties šalis nesilaiko bet kokio savo įsipareigojimo kitai šaliai, nukentėjusi šalis yra pati atsakinga už savo teisių įgyvendinimą ir gynimą.

4.7.Tinklalapis nėra atsakingas už bet kokių Naudotojo teisių įgyvendinimą ar gynimą, tačiau bet kuriai iš Sandorio šalių prašant, gali atlikti Moderatoriaus vaidmenį, siekiant ginčą išspręsti lengviausiu keliu, šalims dar nesikreipiant į teismą.

4.8.Naudotojas sutinka, kad Tinklalapis vieno iš ginčo šalių prašomas ir veikdamas kaip Moderatorius, turi teisę:

•tarpininkauti sprendžiant ginčą tarp Naudotojų ne teisinių procedūrų keliu;

•grąžinti Užsakovo įmokėtas lėšas už kreditus Užsakovui arba perduoti kreditus Freelanceriui savo sprendimu informuojant abejas ginčo puses apie tokį sprendimą ir ir jo motyvus;

•rinkti duomenis apie Naudotoją ir su sandoriu susijusius duomenis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės normomis ir Tinklalapio Taisyklėmis leidžiamais būdais ir priemonėmis.

4.9.Jeigu ginčas tarp dviejų sandorio šalių neišsprendžiamas Tinklalapio, veikiančio kaip Moderatorius, moderavimo keliu, jeigu bet kuri iš šalių su sprendimu nesutinka, ji toliau gali ginčą spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais būdais. Tokiu atveju:

4.9.1.Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad Tinklalapis, nepriklausomai kam perdavė lėšas / kreditus, nėra viena iš ginčo šalių ir tokį veiksmą atliko Naudotojo pavedimu.

4.9.2.Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad Tinklalapis turi pilną teisę perduoti Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms jų reikalavimu visą, Tinklalapio turimą ar galimą gauti įstatymų nedraudžiamu keliu, informaciją apie Naudotoją ir jo turinį Tinklalapyje bei korespondenciją tarp Tinklalapio ir ginčo šalių. Naudotojas patvirtina, kad neturi teisės reikšti pretenzijų dėl šios informacijos perdavimo valstybės institucijoms bei paviešinimo Tinklalapyje arba kituose informacijos šaltiniuose.

5.SANTYKIAI SU TINKLALAPIU

5.1. Tinklalapis suteikia Naudotojams Tinklapio infrastruktūrą, taip pat teikia Atsiskaitymo ir kitas Tinklapio paslaugas, tačiau jokiais atvejais neveikia kaip kurio nors Naudotojo atstovas (jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip) ir nėra jokios sutarties, sudarytos tarp Užsakovo ir Freelancerio, šalimi.  

5.2. Ši Sutartis, bet kokia registracija Tinklapyje ar vėlesnis Tinklapio naudojimas nebus laikomi bendradarbiavimu ar susitarimu tarp Naudotojo ir Tinklalapio frančizės, partnerystės ar jungtinės veiklos pagrindu, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.  

5.3. Tinklalapis netikrina jokios informacijos, kurią Tinklapyje nurodo ir pateikia Naudotojai bei pat neatlieka Naudotojų tapatybės patikrinimo, jei kituose Taisyklių dokumentuose ar kitose instrukcijose, pateiktose Tinklapyje, nenumatyta kitaip. Tinklalapis nekontroliuoja ir negarantuoja:

•bet kurio Naudotojo veiksnumo;  

•bet kokio pasiūlymo ar nurodytų Freelancerio paslaugų kokybės, saugumo ar teisėtumo;  

•Paslaugų ar vertinimų (reitingų) teisėtumo, teisingumo ir tikslumo;  

•Freelancerio kvalifikacijos ir sugebėjimo suteikti paslaugas ar bet kokio Naudotojo sugebėjimo įvykdyti sudarytą sandorį.

5.4.Naudotojas, kuris yra Užsakovas, su Freelanceriu, kurį surado per Tinklapį, privalo atsiskaityti naudojant Atsiskaitymo paslaugą, kad būtų užtikrintas Tinklapio paslaugų tinkamas veikimas ir tinkamas Užsakovo atsiskaitymas su Freelanceriu, o taip pat Užsakovo ir Freelancerio Mokesčių tinkamas sumokėjimas Tinklalapiui.

5.5.Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad Tinklalapiui būtų mokami Mokesčiai pagal Taisyklių nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar atsiskaitymai atlikti naudojant Atsiskaitymo paslaugą, ar ne. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai būtų vengiama susimokėti Mokesčius. Kiekvienas Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Tinklalapiui, jei kitas Naudotojas ragina atsiskaityti nenaudojant Atsiskaitymo paslaugos.  

6.TINKLALAPIO MOKESČIAI, JŲ MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

6.1. Mokesčių dydžiai, mokėjimų terminai ir sąlygos yra nurodyti Finansinėse sąlygose.

6.2. Tinklalapis gali pasiūlyti papildomų paslaugų už papildomą Mokestį, kuris bus taikomas pagal Taisyklėse nurodytas sąlygas.

7.ŠIOS SUTARTIES, PASKYROS NAUDOJIMAS, NUTRAUKIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties 1.2 punkte nurodyto momento ir galioja iki tol, kol jūs ar Tinklalapis nutraukia Sutartį pagal šio skyriaus sąlygas.

7.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą ar nutraukti Sutartį nenurodydamas jokios priežasties. Toks Paskyros panaikinimas ar Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo įpareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo ar Sutarties nutraukimo, vykdymo. Jei Sutartis yra tinkamai nutraukiama, Paskyra yra automatiškai panaikinama ir ištrinama, o Tinklalapis:

•ir toliau teikia Tinklalapio paslaugas, kurios yra būtinos siekiant užbaigti visus pradėtus ir neužbaigtus susitarimus tarp jūsų ir Tinklalapio arba/ir tarp jūsų ir kitų Naudotojų;

•jums išlieka pareiga sumokėti visus Mokesčius ir kitas nesumokėtas sumas Tinklalapiui už bet kokias Tinklapio paslaugas, įskaitant ir Atsiskaitymo paslaugas, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo ar Paskyros panaikinimo dienos.

7.3.Tinklalapis turi teisę bet kuriuo metu įspėti, laikinai sustabdyti, apriboti, neapibrėžtam laikui sustabdyti arba panaikinti jūsų prieigą prie Paskyros arba atsisakyti suteikti visas ar bet kurias Tinklapio paslaugas, atsisakyti užregistruoti jus Tinklapyje arba nutraukti šią Sutartį ir imtis reikiamų techninių ir teisinių priemonių, jei:  

•jūs pažeisite bet kurias šios Sutarties ar Taisyklių nuostatas;  

•Tinklalapis įtaria arba sužino, kad jūs pateikėte neteisingą informaciją; arba jei jūsų veikla Tinklapyje gali sukelti teisinę atsakomybę Tinklalapiui ir (arba) jūsų veiksmai prieštarauja Tinklapio ar trečiojo asmens interesams arba Lietuvos Respublikos įstatymų teisinėms normoms;  

•neįsiregistravote arba kaip kitaip neprisijungėte ir (arba) nesinaudojote savo Paskyra per paskutinius 3 (tris) arba daugiau mėnesių.  

Sutinkate, kad Tinklalapis turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl viso šio punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį Tinklalapio sprendimą kaip teisėtą ir teisingą. Tuo atveju, jei jūsų Paskyra yra panaikinta arba ši Sutartis yra nutraukta dėl bet kokios priežasties, jūs nebeturėsite prieigos prie duomenų, pranešimų, bylų ar kitos informacijos, kurią buvote patalpinęs Tinklapyje. Jūsų informacija gali būti ištrinta. Jūs sutinkate, kad Tinklalapis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti, jeigu Tinklalapis imsis kurių nors iš šiame Sutarties skyriuje nurodytų veiksmų

 

8.ATSAKOMYBĖ

8.1. Jeigu jūs pažeisite savo šioje Sutartyje ar Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, jūs privalėsite atlyginti Tinklalapiui ar kitiems tretiesiems asmenims žalą ir padengti bet kokius ir visus nuostolius, išlaidas ir kaštus, kuriuos Tinklalapis ar bet kuris trečiasis asmuo patyrė dėl tokio pažeidimo. Nuostolių atlyginimas neatleidžia jūsų nuo tolesnio šioje Sutartyje ar Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų vykdymo.  

8.2. Tinklalapis ar Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjai jokia forma neatsako jums ar tretiesiems asmenims pagal šią Sutartį už:

8.2.1. bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;

8.2.2. bet kokį pajamų netekimą, verslo galimybių sumažėjimą arba įmonės reputacijos pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą; ir

8.2.3. bet kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl jūsų susitarimų su kitais Naudotojais ar kitų operacijų, susijusių su Tinklapiu.

8.3. Bet kokia iš šios Sutarties kylanti ar su ja susijusi Tinklalapio atsakomybė atlyginti žalą arba išmokėti kompensaciją Naudotojui yra ribojama visų iš Naudotojo per paskutinius 6 (šešis) mėnesius prieš pažeidimo dieną Tinklalapyje gautų Mokesčių ir (ar) kitų mokėjimų už Tinklalapio paslaugas suma.

8.4. Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

8.5.Nei vienai iš šios Sutarties šalių netaikoma civilinė atsakomybė už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar vėlavimą juos vykdyti, išskyrus Naudotojo įsipareigojimą sumokėti Mokesčius Tinklalapiui, jeigu taip atsitinka dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos vadovaujantis taikomos teisės reikalavimais. Šalių įsipareigojimų vykdymo laikas pratęsiamas tokiam laikui, kokį tęsiasi minėtos aplinkybės.

9.GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Bendrosiose sąlygose.

10.ATLEIDIMAS NUO TREČIŲJŲ ASMENŲ REIKALAVIMŲ

10.1. Jūs įsipareigojate apsaugoti Tinklalapį nuo bet kokios atsakomybės ir kompensuoti Tinklalapiui visus ir bet kokius nuostolius, išlaidas, mokėjimus, žalą, atsiradusius dėl bet kokių veiksmų arba su jais susijusių skundų, bylų, teismo procesų, reikalavimų ir (ar) ieškinių, kuriuos tretieji asmenys pareiškia Tinklalapiui:

10.1.1. kai tai susiję su jūsų naudojimusi Tinklalapio paslaugomis, Freelancerio paslaugomis, įskaitant bet kokius mokėjimo įsipareigojimus; ir (ar)

10.1.2. kylančių dėl:

•jūsų naudojimosi Tinklalapiu, projektų, darbų ar jų rezultatų pateikimo Tinklalapyje;

•jūsų sprendimo pateikti savo asmeninę finansinę informaciją Tinklalapyje;

•jūsų sprendimo pateikti prašymus, užklausas (kvietimus teikti pasiūlymus) ar priimti pasiūlymus iš kitų Naudotojų;

•bet kokio Paslaugų sutarties pažeidimo ar kitų Naudotojų, su kuriuo jūs vykdėte veiklą Tinklapyje, pretenzijų;

•jūsų įvykdyto Sutarties ir (ar) kitų Taisyklių nuostatų pažeidimo;

•bet kokios atsakomybės, atsiradusios dėl atsiskaitymų ar bet kokios jų dalies apmokestinimo.

10.2. Bet kokia jūsų kompensacija Tinklalapyje pagal Sutarties 10.1 punkto nuostatas turi būti vykdoma tik tuo atveju, jei Tinklalapis:  

•nedelsiant raštu pranešė apie bet kokį tokį reikalavimą, pretenziją, ieškinį, sąnaudas, išlaidas, praradimą, žalą, nuostolį ar bet kokias jų grėsmes;  

•bendradarbiavo su jumis gynybos procese ar sprendžiant ginčą;  

•leido jums kontroliuoti gynybą ir ginčo sprendimą. Tinklalapis turi teisę dalyvauti tokiame procese savo lėšomis ir sąskaita bei naudodamasis savo atstovų pagalba.

11.SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

Ši Naudotojo sutartis galioja nuo 2017 m. sausio 1 dienos.

 

12.KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UAB „Sprendimai paprastai“

Adresas korespondencijai: Raskilų 2, SB Dituva, Derceklių km., Priekulės sen., Klaipėdos raj.

Telefonas: +370 683 11425

El.paštas: info@padarysim.lt